Македонија

БЕРНАРДА д.о.о.е.л.

Коле Неделковски 5/1 (Фонтана - градски парк) • 1000 Скопје

Телефон: +389 (0) 2 3215 721

телефакс:  +389 (0) 2 3215 722

Е-пошта: bernarda@bernarda.com.mk

БЕРНАРДА д.о.о.е.л.

Салон Охрид – Булевар "Туристичка" 4/3, 6000 Охрид

Телефон/телефакс: +389 (0) 4 6250 415

е-пошта: bernarda.ohrid@hotmail.com